• 400 Ridge Rd, Hamden, CT 06517
  • (203) 248-5592
Posts
السنكسار

Jun 23, 2022

السنكسار

اليوم السادس عشر - شهر بؤونة

➕ نياحة القديس ابو نوفر السائح

Synaxarium

Baounah 16

➕ Departure of St.Abba Nofer the Anchorite


View On Facebook

Give us a call